Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissiesNotulen ALV van 22 maart 2017
 Harrie Goos  Bestuurszaken  231x gelezen
Hierbij vindt u de notulen van Algemene Ledenvergadering van Tendo, die op 22 maart 2017 werd gehouden in de Tendo kantine.

Notulen Algemene Ledenvergadering Tendo van 22 maart 2017.

 

1. Opening en welkom door Chris Loonen, als waarnemend voorzitter. De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Als vergaderruimte werd weer de kantine gebruikt. Omdat het bestuur geen secretaris meer heeft, zijn de notulen uitgewerkt door Harrie Goos.


2. Berichten van verhindering zijn ontvangen van: Anneke en Wim Moen, Pieter Smulders, Margot Oomes, Christiane van Hattum, Margreet Hendrikse, Karel Biemans, René Goos, Lida Sonke, Marie-Annne Verrijdt en Robert Klik. Deze namen zijn opgelezen tijdens de vergadering. 

 

3. Mededelingen / ingekomen stukken.

Geen mededelingen of ingekomen stukken van het bestuur voor deze vergadering. Wel kwamen er spontane mededelingen van leden die flyers voor de ledenwerfactie willen verspreiden. Deze kwamen van Gré van Vugt, Lia Loonen en Anneke Nouws. 

 

4. Verslag ledenvergadering 2016.

Er waren geen opmerkingen over de notulen. 

 

5. Algemeen beeld voor 2017.

- Ledenwerfactie in 2016 was zeer succesvol. Wordt herhaald in 2017 i.v.m. verdere groei nieuwe wijken.

- Aantal vrijwilligers groeit weer. (TC, Accommodatie, Kantine)

- Er is een plan gemaakt voor de Sponsor commissie.

- Het opknappen van de entree zorgt voor een betere uitstraling.

- Bezuiniging in loonkosten en afname in schuld zorgt voor een stabiele financiële situatie in de komende jaren.

- Team tennis wordt opgestart voor betere introductie van nieuwe leden, meer plezier op baan en in kantine.

- Tendo wil weer groeien en bloeien in 2017. 

 

6.Vrijwilligers en bestuursleden.

Marga Werther is gestopt met de Service. Zij wordt bedankt voor het vele jaren uitbrengen van het clubblad.

Nieuwe vrijwilligers worden genoemd in de berichten uit de commissies.

De vrijwilligers dag was een groot succes in het afgelopen jaar. Het wordt dit jaar ook weer georganiseerd.

De bestuursleden Chris Loonen, Antoon Kuijstermans en Remco Hendrickx treden af. Chris en Antoon zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Remco treedt ook af als secretaris. Chris zal nog een paar maanden waarnemen als bestuurslid. Arnold van Riel, Hans Remie en Harrie Goos zijn de overgebleven bestuursleden. Arnold was aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld.

We zitten wat het bestuur betreft in een benarde situatie; er is geen voorzitter, geen secretaris, het dagelijks bestuur bestaat maar uit een persoon en er zijn maar drie bestuursleden. Er is al eerder een bericht verstuurd om bestuur en commissies te versterken, maar hier kwamen geen reacties op voor nieuwe bestuursleden.

Chris dringt opnieuw aan bij de leden om zich te melden voor het bestuur. Over een paar maanden zal er een nieuwe algemene leden vergadering uit worden geschreven om of een voltallig bestuur aan te kunnen stellen of om te bekijken hoe we verder kunnen gaan als bestuur.

 

7. Financieel jaarverslag 2016

Hans doet rekening en verantwoording over het financiële beleid voor het jaar 2016. Er was een groot aantal kopieën beschikbaar over de cijfers. Wilt u deze cijfers inzien, dan sturen wij graag een kopie naar u toe.

Positieve invloeden waren de afname in loonkosten en de afname in de schulden. Door verdere teruggang in het ledental is het resultaat van de exploitatie in 2016 EUR 8.375,08 negatief (afname eigen vermogen). Door

de hoge afschrijvingslast ad EUR 22.561,67 en de aflossingen van de leningen ad EUR 16.787,67, is er sprake

van een negatieve kasstroom van EUR 2.601,01 (afname geldmiddelen).

 Door het gezonde financiële beleid in het verleden, waardoor een goede vermogen- en liquiditeitspositie is opgebouwd, heeft de club de grote teruggang in leden op kunnen vangen. Echter de teruggang in leden zal moeten stoppen.

De schuldenlast neemt in 2017 (EUR 16.788) en in 2018 (EUR 6.014) verder af, zodat ultimo 2018 nog een

schuldenlast resteert van EUR 8.069, dit betreft de leningen van de Gemeente Oosterhout met een bescheiden

aflossing per jaar.

Onder deze omstandigheden is er een stabiele financiële situatie en zou het zelfs op een positieve kasstroom uit kunnen komen in 2018 en een positieve exploitatie in 2019. Maar dit geldt alleen als het ledental niet verder daalt.

René de Jager vraagt of er een LED verlichting aangebracht kan worden om kosten te besparen. Het is een goed idee, maar de financiële situatie laat een degelijke investering op dit moment niet toe. Henk de Bont vraagt of banen verhuren of afsluiten een optie is om het financiële plaatje te verbeteren. Het bestuur wil niet overgaan tot deze rigoureuze stappen.

Hannie Bouman en René Goos hebben de kascontrole uitgevoerd en stellen voor dé charge te verlenen. Zij worden bedankt voor deze taak. De penningmeester bedankt ook zijn voorganger, Henk Kloosterman, voor de bezuinigingen die hij heeft ingezet en die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de huidige financiële situatie. René Goos en Henk Kloosterman hebben toegezegd de kascontrole volgend jaar uit te voeren.

De vergadering verleende het bestuur dé charge over het beleid in 2016.

 

8. Berichten uit de commissies.

 a) Kantinecommissie/bardienst: Sandra Biemans en Pascalle Voermans zijn de nieuwe vrijwilligers. Samen met Chris en Lia Loonen zorgen zij voor een goede bezetting van deze commissie. Er zijn diverse zaken opgeknapt in de kantine. De nieuwe koffiemachine levert lekkerdere koffie, waardoor de omzet sterk is gestegen.

Het overgaan naar twee bardiensten per persoon zorgt voor een betere barbezetting in de week en tijdens de competitie. Met een bardienst in het afgelopen jaar was de bar te weinig bezet, waardoor minder inkomsten.

b)Technische commissie: Arnold van Riel en Albert Heijneman vormen de TC. Albert is nieuw bij deze commissie. Bij de wintercompetitie waren er deze keer 3 teams actief. Het team van Henk Kloosterman werd kampioen. Hulde dus. De voorjaarscompetitie start met 14 teams. Nieuw hierbij is de 8/9 competitie, die gespeeld wordt met 3 personen. Het is op donderdag en baan 1 wordt hiervoor gereserveerd, wanneer ze thuis spelen. De activiteiten kalender is goed gevuld. Nieuw is het opnieuw starten van Team Tennis.

c) Open Toernooicommissie:Antoon Kuijstermans en René Goos vormen de OTC. Tijdens vorig toernooi werden ze geassisteerd door Sandra Biemans en 2 ex-leden. Sponsor t/m 2018 is Plugro Sport uit Dongen. Aan zoveel mogelijk leden wordt verzocht zich in te schrijven, bij voorkeur met een tennispartner van buiten de vereniging. Bij de oproep om in de commissie te komen, meldde Patricia Wayling zich spontaan. Het werd in dank aanvaard. Er worden nog mensen gevraagd om te assisteren bij het toernooi.  

d) Accommodatiecommissie: De commissie bestaat uit 11 personen. Jan van Vugt, Karel Biemans, Ton Molenaar, Jan Luijten, Cor Klik en Jos Goossens waren al actief. Nieuw zijn Hans Ruedisueli, Henk Kloosterman, Chris Loonen, Toon Zopfi en Harrie Goos. Iedere 1e woensdag van de maand en ook op andere momenten, wanneer het nodig is, wordt er gewerkt aan het onderhoud. De kosten op baanonderhoud zijn drastisch verlaagd door het aantal betaalde uren omlaag te brengen. De groundsman, Jan van Vugt, wordt bijgestaan door de andere leden, wanneer het nodig is. Wanneer de banen droog zijn, wordt er iedere week geborsteld met de tractor. We verwachten dat we hierdoor minder problemen zullen hebben met wateroverlast. Ook zal gezorgd worden voor meer infill materiaal op de banen, het verminderd de slijtage.

Het groot baanonderhoud door de Fa. Rooden is gepland voor maart.

De nieuwe entree is op 22 maart aangelegd. De nieuwe beplanting, bestrating en informatie borden zorgen voor een betere uitstraling en een prettigere aankomst voor leden en bezoekers. De gemeente heeft het grotendeels betaald. Met zelfwerkzaamheid en hulp van de hovenier kwam het rond. Kosten aan hovenier, ontwerp en bestrating zijn/worden verrekend met het plaatsen van reclameborden.

Het dak van de schuur staat op de planning om het te vervangen.

Henk heeft een verfplan opgesteld voor de kantine en voor meerdere jaren. Dit jaar wordt het interieur aanpakt.

e) Jeugdcommissie: Deze bestaat uit Margreet Hendrikse, Nicoline Bezemer, Remco Hendrikx en Coerd van Helden. De tennisinstuif op zondag wordt goed bezocht. Er trainden 18 jonge kinderen bij Noortje in 2016.

Er zijn nog vrijwilligers nodig bij de instuif op zondagmorgen van 9.30-11.00 uur en bij de Tenniskids competitie.

f) Sponsor commissie: Er is een plan gemaakt met sponsor pakketten, capaciteit en plattegrond van de banen. Er zijn gesprekken met 4 nieuwe sponsors. We hebben mensen nodig om de commissie van start te kunnen laten gaan. Dus graag reacties.

 

 9. ‘In ’t Zonnetje’: Marga was de uitverkorene voor haar inzet voor de Service en het was een mooi moment nu zij er mee stopte. Echter Marga gaf aan dat ze 2 jaar geleden al in het zonnetje was gezet en ze vond dat Margreet meer in aanmerking kwam voor haar inzet voor de Jeugdcommissie. Margreet was echter verhinderd voor de vergadering, er werd daarom voor gezorgd dat de bloemen en de fles wijn bij haar werden afgegeven.

Marga en Margreet heel erg bedankt voor jullie inzet.

 

10. Rondvraag:

- Bij het digitaal gaan verspreiden van de Service, werd afgesproken dat er ook papieren exemplaren beschikbaar zouden zijn. Dit was echter niet gedaan in 2016. Carla van Wezel is bereid gevonden om een aantal papieren exemplaren te printen. Ze worden in de kantine gelegd om te lezen en mee te nemen. Carla en Johan van wezel nemen de kosten voor hun rekening.

- Noortje geeft ook in 2017 weer tennislessen. Opgeven is mogelijk via de websites van Tendo en TTTB.

- Op zondag morgen ziet de kantine er vaak smerig uit door het gebruik van mensen van de zaterdag competitie teams. Omdat er nu bardiensten worden geregeld op de competitiedagen is de verwachting dat het minder problemen zal geven. Bij klachten deze doorgeven aan Arnold, als de competitieleider. 

Om 21.45 uur sluit Chris de vergadering. We drinken hierna nog gezellig een drankje.

Bedankt voor de komst en tot een volgende keer.

 

Het bestuur

dinsdag 20 juni 2017, 12:23 uur

Notulen ALV van 22 maart 2017

Hierbij vindt u de notulen van Algemene Ledenvergadering van Tendo, die op 22 maart 2017 werd gehouden in de Tendo kantine. Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Activiteiten
 Bardiensten
 Bestuurszaken
 Clubblad SERVICE
 Clubkampioenschappen
 Competitienieuws
 Fotogalerij
 Introducees
 Jeugd en Tenniskids
 Lidmaatschap
 Open Toernooi
 Sponsors
 TC/Activiteiten
 Training
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
11 November - 4 Februari
 Start wintercompetitie

 Competitie teams 
Senioren
 Vrijdag Gemengd
 Vrijdag Heren